Pastorale zorg bij rampen

Als zich in de gemeente Gouda een ramp voordoet, vindt de bestrijding van de gevolgen plaats conform de regels, vastgelegd in het gemeentelijk Crisisplan. Daarbij kan het noodzakelijk zijn gecoördineerd pastorale zorg te verlenen aan de slachtoffers.

Pastorale zorg bij rampen
De Raad van Kerken Gouda stelt zich onder meer tot taak om in geval van een ramp adequate pastorale zorg aan slachtoffers te coördineren, ongeacht hun gezindte of levensovertuiging.
In het Protocol Pastorale zorg bij rampen (pdf) (herzien november 2014, wordt opgevraagd) is de taakomschrijving en werkwijze vastgelegd voor pastorale zorg bij rampen in Gouda.
De pastorale zorg bij een ramp wordt verleend door professionele pastorale verzorgers van de kerken die zijn vertegenwoordigd in de Raad van Kerken, alsmede van andere kerken en geloofsgemeenschappen die zich daartoe bereid hebben verklaard.

Rampenspirit: handreiking voor geestelijk verzorgers
Rampenspirit: zorg voor de geest is geen blauwdruk. Het is een handreiking met onderwerpen waar geestelijk verzorgers mee te maken kunnen krijgen bij rampen. Het betreft een volledig herziene uitgave (februari 2011). Ingegaan wordt op rollen en taken van geestelijk verzorgers, werkwijzen, benaderingen, competenties en bronnen. In deze handzame publicatie zijn lessen uit binnen- en buitenland en gesprekken met deskundige geestelijk verzorgers verwerkt. De nieuwe handreiking biedt ook gerichte aanknopingspunten voor gemeenten en veiligheidsregio’s. Daarbij ook veel tips voor riten en rituelen in het publieke domein.U kunt hier de geactualiseerde handreiking, uitgave 2011 downloaden. Meer informatie en bestellen hier.

Pagina wordt nog geactualiseerd