Wie zijn wij?
De Goudse Raad van Kerken is een platform van kerken en geloofsgemeenschappen aangesloten bij de Raad van Kerken Nederland.
Bijbelse traditie en oecumenische inspiratie liggen ten grondslag aan het organiseren van activiteiten die de ontmoeting en dialoog tussen kerken onderling, tussen kerk en samenleving bevorderen.

De Raad is opgericht in 1968 als Goudse Gemeenschap van Kerken. De Gemeenschap wordt geleid door een Raad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen. 
 
Waar staan we voor?

Vanuit onze verbondenheid in God stellen wij ons ten doel onderling begrip en samenwerking tussen diverse kerken, religieuze groeperingen en samenleving te bevorderen.
De Raad van Kerken is verbonden met de nationale en internationale oecumenische beweging. Deze inspireert tot bezinning en ontmoeting.

Moderamen
Voorzitter: Paul Buis
Secretaris: Elly Snaterse
e-mail rvkgouda@gmail.com
Penningmeester: Jan Willem de Ridder

Wat doen we ?
Er zijn drie werkgroepen actief voor de drie hoofdgebieden
waarop de Raad actief is:
Werkgroep Vieren en ontmoeten
Werkgroep Dialoog

Werkgroep ZIN

In de werkgroepen zitten vertegenwoordigers uit de Raad en/of andere leden die zich op dit gebied
willen inzetten.
Vanuit de Raad en de werkgroepen wordt ook deelgenomen aan andere initiatieven,
 bijvoorbeeld het platform Samen Duurzaam Gouda en het Antidiscriminatie Platform Gouda. 

Aangesloten kerken hun vertegenwoordigers
Protestantse Kerk Gouda met de wijkgemeenten: 

- Ontmoetingskerk : Joke Slappendel 
- Sint-Janskerk A en B: Jan de Haan
- De Oostpoort: Leen Brak 
- Pauluskerk: Jan Willem de Ridder 
- De Veste: Marjonel van Hooft
- Westerkerk: Hans Wierenga 
- ICF: Wout Schonewille 
- Ev.Lutherse gemeente: Maartje Alkema

Rooms Katholieke Kerken:
Parochie Sint Jan de Doper
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua:
- H.Josephkerk: Ellen Verrips

Andere geloofsgemeenschappen:
- Oud-Katholieke Parochie H. Johannes de Doper Gouda:
Marja Beyers

- Federatie Gouda Doopsgezinden,  Remonstranten, Vrijzinnigen en anderen:
Marjan Rexwinkel

- Oecumenisch Initiatief Gouda:
Annemarie Wolters
- Leger des Heils: Cobi en Wouter Boeschoten

Overige betrokken geloofsgemeenschappen
Christelijk Gereformeerde Kerk Gouda:
Klaas van Smeden

Wilt u de Oecumene steunen met een financiële bijdrage? Ons rekeningnummer is: NL72 TRIO 0197 7908 60, tnv Raad van Kerken Gouda.