Over de Raad van Kerken Gouda


Wie zijn wij?
De Goudse Raad van Kerken is een platform van kerken en geloofsgemeenschappen aangesloten bij de Raad van Kerken Nederland.
Bijbelse traditie en oecumenische inspiratie liggen ten grondslag aan het organiseren van activiteiten die de ontmoeting en dialoog tussen kerken onderling, tussen kerk en samenleving bevorderen.
 
Waar staan we voor?

Vanuit onze verbondenheid in God stellen wij ons ten doel onderling begrip en samenwerking tussen diverse kerken, religieuze groeperingen en samenleving te bevorderen.
De Raad van Kerken is verbonden met de nationale en internationale oecumenische beweging. Deze inspireert tot bezinning en ontmoeting.

Organisatie
De Raad van Kerken Gouda is opgericht op 27 mei 1967 als Goudse Gemeenschap van Kerken. De Gemeenschap wordt geleid door een Raad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen. 

Moderamen:
Voorzitter: Paul Buis
Secretaris: Tineke Pennekamp, e-mail rvkgouda@gmail.com
Penningmeester: Jan Willem de Ridder

Wilt u de Oecumene steunen met een financiële bijdrage? Ons rekeningnummer is: NL72 TRIO 0197 7908 60, tnv Raad van Kerken Gouda. 


Aangesloten kerken

Protestantse Kerk Gouda met de wijkgemeenten: 

- Ontmoetingskerk >>
- Sint-Janskerk A en B >>
- De Oostpoort >>
- Pauluskerk >>
- De Veste >>
- Westerkerk >>
- ICF >>
- Ev.Lutherse gemeente >>

Rooms Katholieke Kerken:
Parochie Sint Jan de Doper >>
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua:
- H.Josephkerk >>

Andere geloofsgemeenschappen:
- Oud-Katholieke Parochie H. Johannes de Doper Gouda >>
- Federatie Gouda Doopsgezinden,  Remonstranten, Vrijzinnigen en anderen >>
- Oecumenisch Initiatief Gouda >>
- Leger des Heils >>

Overige betrokken geloofsgemeenschappen
Christelijk Gereformeerde Kerk Gouda >>