Reglement

website Raad van Kerken Gouda

Bijbelse traditie en oecumenische inspiratie liggen ten grondslag aan het organiseren van activiteiten die de ontmoeting en dialoog tussen kerken onderling, tussen kerk en samenleving en tussen verschillende religies bevorderen.

I.                   Algemeen
1.      De website van de Raad van Kerken Gouda - verder genoemd RvK Gouda -  is bedoeld voor het verstrekken van informatie over:
a.      Activiteiten die de RvK Gouda organiseert of mede organiseert;
b.      Activiteiten die één van de aangesloten geloofsgemeenschappen organiseert of mede organiseert en die bedoeld zijn voor belangstellenden van buiten;
2.      De algehele verantwoordelijkheid voor de website ligt bij de Raad van Kerken Gouda;
3.      De teksten op de website worden geplaatst op verzoek.

II.                  Opbouw van de website www.rvkgouda.nl
4.      De homepage bevat:
-          Informatie over de RvK Gouda
-          Contactformulier
-          Onderdeel Activiteiten
-          Onderdeel Uitgelicht  
-          Onderdeel Bezinning
-          Colofon.
5.      Alle onderdelen zijn gekoppeld aan een of meerdere webpagina’s.
6.      Het contactformulier is gekoppeld aan het e-mailadres: rvkgouda@gmail.com.

III.              Redactie
7.      De webpagina’s hebben een vaste opbouw en lay-out;
8.      De secretaris van de RvK Gouda is eindredacteur van de website;
9.      De redactie wordt gevormd door nog te benoemen personen, die ieder een  vaste - of een specifieke taak hebben binnen het webteam;
10.  De update van de website wordt regelmatig uitgevoerd.

IV.                Kopij voor de Activiteitenkalender
11.  De kopij voor de tekst op de Activiteitenkalender moet ingeleverd worden via het e-mailadres: rvkgouda@gmail.com;
12.  De aangeleverde informatie bevat: een korte omschrijving, datum, tijdstip en de locatie van de activiteit. Tevens een link naar betreffende website. 

V.                  Kopij voor Uitgelicht en Bezinning
14.  De kopij  voor een webpagina moet ingeleverd worden in een Word-document via het e-mailadres rvkgouda@gmail.com. Een eventueel te plaatsen afbeelding moet aangeleverd worden in JPEG formaat (min. 300 pixels en maximaal 600 pixels);
15.  Het maximum aantal woorden voor een pagina  bedraagt 200 tot 300, afhankelijk van titels, subtitels en illustraties;
16.  In verband met de eenheid van stijl van de website voldoet de tekst aan nader te stellen vereisten;
17.  Indien de tekst een activiteit betreft, bevat de tekst onder meer: een omschrijving, de datum, het tijdstip en de locatie van de activiteit. Tevens een link naar de betreffende website.

VI.              Overige regels
19.  Dit reglement wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Kerken Gouda op 27 november 2017.