Groet bij het einde van de Ramadan

Aan de moslimgemeenschappen in Gouda 

In 2008 schreef een groep van 138 internationaal erkende moslimgeleerden een brief aan alle kerken in de wereld. Daarin zeggen zij:

"Laat onze verschillen geen haat en onenigheid veroorzaken. Laten we met elkaar slechts wedijveren in oprechtheid en goede werken. Laten we elkaar respecteren, eerlijk, rechtvaardig en vriendelijk zijn voor elkaar en leven in oprechte vrede, harmonie en wederkerige welwillendheid."

Vlak voor het einde van de Ramadan herinneren wij, kerken en christelijke geloofsgemeenschappen van Gouda, aan deze oproep. Wij willen hieraan gevolg geven door u een groet te sturen. Als blijk van onze verbondenheid met u.
Er is veel gebeurd in de afgelopen tien jaar, zowel internationaal, nationaal als plaatselijk. Negatieve, maar ook positieve dingen. Na diverse aanslagen kwam er in de wereld meer onverdraagzaamheid jegens religie. Ook in Gouda hebben we dit gemerkt. Maar tegelijkertijd zijn christenen en moslims elkaar gaan ontmoeten. Zij zijn zich meer bewust geworden van de positieve bijdrage van religie aan de samenleving. Diverse malen zijn christenen en moslims in Gouda bijeen geweest en gingen in dialoog. We spraken over de rol van religie in de samenleving of over teksten uit heilige boeken. Bij deze ontmoetingen hebben we kennis aan elkaar gekregen. En we hebben afgesproken de contacten verder te willen uitbouwen.
Dit geeft aan dat de onderlinge relaties steeds meer groeien en dat we elkaar meer en meer vertrouwen. Het is onze gezamenlijke uitdaging om dit vertrouwen verder uit te bouwen, zeker in moeilijke tijden.
Wij hopen dan ook dat wij elkaar de komende tijd weer zullen ontmoeten. Daarbij staat de vraag centraal: hoe kunnen wij, christenen en moslims, in de Nederlandse context de oproep van tien jaar geleden vormgeven? Wij zouden graag met u in Gouda willen wedijveren in goede daden, of zoals christenen het noemen: de liefde tot de medemens willen bevorderen.
Wij wensen u graag een gezegend vervolg van de Ramadan toe, een feestelijk einde ervan met het Suikerfeest. En we zien uit naar een volgende bijeenkomst waarin we elkaar in vrede mogen ontmoeten.
Met hartelijke groet en in verbondenheid.

Namens de Raad van Kerken Gouda
Priester Henk Schoon, voorzitter 

Foto homepage: van website Raad van Kerken in Nederland