Verschenen in 2012

Kerstfeest

KerstgroepWij wensen de bezoekers van onze website goede en Gezegende Kerstdagen.
In onze agenda vindt u de Kerstvieringen van de kerken en geloofsgemeenschappen die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken Gouda en omstreken. U bent van harte welkom!


Spirit, agenda voor Adventstijd en Kerst

'Spirit', de agenda voor de Adventstijd en Kerst is vanaf 27 november weer verkrijgbaar. In deze agenda voor kerk en samenleving vindt u bijzondere kerkdiensten, vieringen en vespers, koor- en muziekuitvoeringen en ontmoetingsbijeenkomsten. Deze agenda is gratis en verkrijgbaar in kerken en in openbare gebouwen zoals bibliotheken, boekhandels en buurthuizen. U kunt ook de agenda in pdf-bestand hier downlaoden.


Kerk die eigenheid bewaart heeft toekomst

Dit zei filosofe en schrijfster Désanne van Brederode in Gouda op 9 oktober 2012 op een bijeenkomst van de Raad van Kerken Gouda en omstreken. Centraal stond de vraagstelling: heeft geloven een toekomst? Désanne van Brederode, Gouda In haar lezing pleitte Désanne van Brederode voor een kerk die zich niet aanpast aan de huidige tijd. Vernieuwen van de schat waarvoor vooral ook kerken verantwoordelijk zijn - ja, maar met de tijd(geest) meegaan - nee!
De inzet van kerken, van welke denominatie dan ook, die het heil verwachten van een voortdurend aanpassen aan almaar nieuwe ontwikkelingen en trends, bewandelen een hopeloze weg, aldus van Brederode.
De kerk heeft met de verhalen in de Bijbel over Jezus, gebeden als het 'Onze Vader', haar liturgie en rituelen en haar muziek schatten in huis. Daar moet zij zich vooral op richten. Schatbewaarders zijn in de ogen van van Brederode de pastores die de taak hebben steeds deze schatten 'bij de tijd' te brengen en te houden. publiek 9-10-2012 RvK publiek 9-10-2012
Zij trekt daarbij de vergelijking met musici anno 2012 die muziek spelen van componisten van vierhonderd of meer jaren geleden en daarbij nog steeds concertgangers raken en ontroeren.

In een ruim 50 minuten durend betoog wist Desanne van Brederode de ruim 80 aanwezigen voortdurend te boeien en te inspireren. Dat bleek eveneens uit de geanimeerde discussie die volgde.publiek 9-10-2012 publiek 9-10-2012 Dat geloven toekomst heeft werd ook bevestigd door twee jong volwassenen die aan het begin van de bijeenkomst vertelden wat voor hen de waarde en betekenis is van het christelijk geloof anno 2012.

publiek 9-10-2012 rvk publiek 9-10-2012 rvk

Foto's Paul Buis


Désanne van Brederode in Gouda

Désanne van Brederode Dinsdagavond 9 oktober a.s. zal filosofe en schrijfster Désanne van Brederode in Zorgcentrum Goverwelle in Gouda spreken over de vraag: heeft geloven een toekomst?
Is er toekomst voor het christendom in Nederland? Is de ontkerkelijking nog te keren? Of komt er wellicht een nieuwe vorm van christendom op? Moet het christendom zich bezinnen op haar kern, haar raison d’ être? Désanne van Brederode beschouwt de kerk als een leverancier van religie, waarbij mensen hun eigen keuze mogen maken. In haar opvatting is het de uitdaging voor de kerk om een ‘religieuze catering’ aan te bieden aan inspiratie, opvattingen en liturgische vormen. Wanneer het mensen goed doet en zij er iets aan beleven, is het zinvol. Iedereen welkom. Aanvang 20.00 uur. Meer informatie


Koninklijke onderscheiding voor scheidend voorzitter van Raad van Kerken – Gouda en omstreken

burgemeester MansWaarnemend burgemeester J.H.H. Mans heeft op vrijdag 7 september een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Marina Scheijgrond-Verhulst, scheidend voorzitter van de Raad van Kerken - Gouda en omstreken.

De uitreiking vond plaats bij het Leger des Heils aan de Turfmarkt. Hier werd de scheidend voorzitter met de Koninklijke onderscheiding verrast tijdens het minisymposium ter gelegenheid van haar afscheid. Marina Scheijgrond is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  

Marina ScheijgrondMarina Scheijgrond ontvangt de onderscheiding voor haar bijzondere verdiensten op diverse terreinen binnen kerk en maatschappij. Zij was sinds 1999 lid van het dagelijks bestuur van de Goudse Raad van Kerken. Daarnaast was zij ook vrijwilliger bij vele andere organisaties, zoals Stichting Agnietenconvent, MuseumgoudA, werkgroep Gouda Fairtrade, Rotary Club Reeuwijk, Doopsgezind Broederschapshuis, werkgroep Moderne Theologie, de internationale organisatie Initiatives of Change en het daaraan gelieerde Foundations for Freedom.

symposium plusje van de raad De Raad van Kerken heeft Marina gedurende haar voorzitterschap leren kennen als bruggenbouwer die zeer gemotiveerd haar inbreng had op het gebied van theologie en religie, spiritualiteit en interculturele contacten. Haar goede relaties met sleutelfiguren in kerk en samenleving hebben menigmaal geleid tot een constructieve samenwerking. Dat bleek onder meer bij het evenement Kerkennacht 2011. Ook bij maatschappelijke gebeurtenissen toonde zij grote betrokkenheid. Zo stond zij, samen met de burgemeester, op de Markt in Gouda op een “Bijeenkomst van saamhorigheid”, na de moord op Theo van Gogh. publiek symposium Met vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap ging zij praten met de directeur van Museum Gouda over het vertonen van de omstreden foto’s van de Iraanse kunstenares Sooreh Hera. Bij het verschijnen van de film Fitna, nam zij het initiatief om de kerken en moskeeën open te stellen en nodigde Goudse burgers uit een verklaring te tekenen uit solidariteit met de Goudse moslimgemeenschap. Haar motivatie: ‘We hopen met onze initiatieven begrip voor elkaar te bevorderen en ontmoeting (weer) mogelijk te maken’

Naast de gebruikelijke bestuurlijke taken van een voorzitter heeft Marina Scheijgrond tijdens haar zittingsperiode in de Goudse Raad van Kerken zich ingespannen voor veel nieuwe initiatieven, waaronder de herintroductie van de interreligieuze 4mei herdenkingsbijeenkomst in de Agnietenkapel en het Gouwe Moment in de St. Janskerk in de zomermaanden.

Dick  Vrijburg, Diaken van de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, volgt Marina op als voorzitter van de Raad van Kerken - Gouda en omstreken.


Plusjes van een raad

spreker Klaas v.d. Kamp RvK Ned. Een raad van kerken biedt een meerwaarde aan de kerken. De kerken staan samen sterker dan wanneer ze alleen opereren. Leden kunnen door het gesprek met elkaar de goede nuance vinden. Ze kunnen elkaar qua netwerk aanvullen. En ze kunnen eenduidiger spreken met de overheid en vertegenwoordigers van andere religies.

spreker Marina Scheijgrond De Raad van Kerken in Gouda en  omstreken organiseerde op vrijdag 7 september een minisymposium in het kader van het afscheid van haar voorzitster mevrouw Marina Scheijgrond-Verhulst, rondom het thema: het plusje van de Raad. De sprekers gingen in op de vraag wat de meerwaarde is van de Raad van Kerken, lokaal, landelijk en wereldwijd, zowel nu als in de toekomst. Marina Scheijgrond noemde vier punten ....Lees meer. Klik hier voor de toespraak van Marina Scheijgrond.


Oecumenische viering in Vredesweek

Powered Peace Thema: Energie voor Vrede
In het kader van de Vredesweek 2012 is op 16 september 11.00 uur een oecumenische viering in de H. Josephkerk, Aalberseplein in Gouda.
De voorgangers zijn: Ria Kroon; Federatie van  Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten, ds. Leonie Bos; Protestantse wijkgemeente i.w. De Bron-Vredeskerk en pastor Paul Schuurmans; Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua. De muzikale medewerking wordt verleend door: het Gouda Oostkoor o.l.v. Gert Koppenaal en Ad Verhoef orgel.


Gouwe Moment in St. Jan

Gouwe Moment Even weg van het rumoer op de Goudse markt en de drukte van alle dag ontvluchten. Even stilstaan bij de zin van het bestaan. De Raad van Kerken Gouda en omstreken biedt voorbijgangers en bezoekers van Gouda de gelegenheid om elke donderdag in juli en augustus van 12.00 tot 12.30 uur een ‘Gouwe moment’ te beleven. Onder de toren, in de Glazen Hal van de St. Janskerk kan iedereen die dat wil, bidden, naar een lezing luisteren, een kaarsje aansteken of gewoon stil zijn.

Het eerste Gouwe Moment is op donderdag 5 juli 2012. Maurits Tompot, koster van de St. Janskerk  zal de spits afbijten. Iedere volgende week wordt het Gouwe Moment vormgegeven door een andere voorganger uit de kerkelijke gemeenten, aangesloten bij de Raad van Kerken Gouda en omstreken. De bijeenkomsten hebben een oecumenisch karakter en iedereen is van harte welkom. Klik hier voor volgende data en het rooster van voorgangers.


4 mei Herdenkingsbijeenkomst

doddenherdenkingDe Goudse Raad van Kerken organiseert op 4 mei a.s. om 19.00 uur de jaarlijkse oecumenische Herdenkingsbijeenkomst in de Agnietenkapel. Voorganger is Henk Schoon, priester van de Oud-Katholieke Kerk te Gouda. De herdenking wordt omlijst door speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedichten van stadsdichteres Klara Smeets en muziek.
Na afloop kunnen de aanwezigen zich ter hoogte van de Hoogstraat aansluiten bij de stille tocht naar de Markt. Namens de Raad van Kerken- Gouda e.o zal een bloemstuk, gemaakt door Marieke Verweij, worden gelegd bij het monument naast het stadhuis.


Discussie armoede, zorg en welzijn

Dinsdag 13 maart organiseerde de Raad van Kerken Gouda e.o. een levendige discussie in de Veste tussen Goudse maatschappelijke organisaties en de politiek. Twee jaar na de verkiezingen was het tijd om weer eens bij te praten. De onderwerpen die de revue passeerden waren armoede, zorg en welzijn en de nieuwe wet Werken naar Vermogen. Onderwerpen die ook de kerken na aan het hart liggen.politieke bijeenkomst 2012

De avond startte met een korte speeddate. Een grote verscheidenheid aan maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van kerken en politiek maakten kennis met elkaar en raakten binnen drie minuten geanimeerd met elkaar in gesprek.

politieke bijeenkomst 2012 politieke bijeenkomst 2012 politieke bijeenkomst 2012 politieke bijeenkomst 2012 politieke bijeenkomst 2012


politieke bijeenkomst 2012Na een prikkelende column van AD-columnist Lia Thorborg werden 3 praktijkvoorbeelden aan de aanwezigen voorgehouden.
De rode draad was dat hulp vragen moeilijk en ingewikkeld is en dat menigeen zich er voor schaamt. Hoe bereik je mensen die het nodig hebben en hoe doorbreek je taboes?

politieke bijeenkomst 2012 Ilse de Lange, Schuldhulpmaatje in Gouda, stelde voor  dat de gemeente Gouda mensen op elk ‘kruispunt’ in het leven (echtscheiding, werkloosheid, overlijden partner etc.) wijst op de financiële gevolgen en zo nodig helpt of laat helpen.


Petra van Buren, directeur van Zorgvragers Organisatie politieke bijeenkomst 2012GGZ Midden - Holland gaf een praktijdvoorbeeld van hoe een gezin te maken kan krijgen met ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, huurschuld en schuld aan de belastingdienst. Een stapeling van problemen, waardoor het deelnemen aan het dagelijks leven een enorm probleem wordt.
Er bestaat in Gouda een Armoedeplatform waarvan het doel is dat organisaties elkaars werkwijze kennen, samenwerken en naar elkaar doorverwijzen, maar dit mooie doel is nog onvoldoende bereikt.

Wethouder Suijker wees erop dat niet iedereen bij de gemeente in beeld komt, maar dat er bij de nieuwe wetgeving wel iets verbetert. Doordat steeds meer verantwoordelijkheden bij de gemeente komen te liggen kunnen problemen makkelijker worden opgemerkt en kan hulp eerder starten.

politieke bijeenkomst politieke bijeenkomst 

Nieuwe bezuinigingen zullen velen treffen, vooral jongeren en licht-verstandelijk gehandicapten. Kars Veling, consulent Arbeid van MEE,  maakt zich hierover grote zorgen.

politieke bijeenkomst politieke bijeenkomst 2012 De kerken zullen de politiek blijven prikkelen om oog te (blijven) houden voor de zwakken in onze samenleving. Door veranderende wetgeving staat de komende jaren veel te gebeuren op het terrein van Armoedebeleid, Zorg en Welzijn en Werkgelegenheid, met name voor jongeren en mensen met een beperking. Belanrijk is de vinger aan de pols te houden.

politieke bijeenkomst 2012 politieke bijeenkomst 2012 politieke bijeenkomst 2012 politieke bijeenkomst 2012

politieke bijeenkomst 2012Deze bijeenkomst met levendige discussie was in goede handen bij oud wethouder Els Scholten.

foto's: Paul Buis

 


Discussiebijeenkomst met Goudse politiek

debat 2010De Raad van Kerken organiseert op dinsdagavond 13 maart a.s. om 20.00 uur in De Veste, Ridder van Catsweg 300 een discussieavond met gemeenteraadsleden, vertegenwoordigers van politieke partijen, kerken en maatschappelijke organisaties. Het zal gaan over Armoede, Zorg en Welzijn en Wet Werken naar Vermogen. Op deze beleidsterreinen gaat de komende tijd veel veranderen. Lees meer


Dooperkenning

doop JezusDe Raad van Kerken heeft een tweetal verklaringen gemaakt over de doop. Kerken kunnen door ondertekening de doop in een andere kerk erkennen. En ze kunnen verklaren dat de kerken elkaar verder zijn genaderd op het punt van de doop. Klaas van der Kamp sprak op 25 januari 2012 bij de Haagse Gemeenschap van Kerken over dat thema. Lees meer


PREEK Oecumenische viering

Week van gebed voor de eenheid, zondag 22 januari 2012 (preek in PDF bestand)

Schriftlezingen: Habakuk3:17-19; 1 Korinthiërs 15.51-58 ; evangelie van Johannes 12.23-26

De vreugde voert ons naar dit huis,waar ’t Woord aan ons geschiedt….
Het is een vreugde dat we vanochtend hier verenigd vanuit verschillende kerken samenzijn om te luisteren naar Gods Woord en samen met elkaar te bidden
De schriftlezingen van deze dag en het thema van deze oecumenische viering hebben bij u en ook bij mij wel enige verwondering gewekt. Winnen met gevouwen handen, hoe doe je dat?
En de toon en de inhoud van de schriftlezingen, van de profeet Habakuk, van de brief van Paulus en van het evangelie van Johannes is ook niet direct vreugdevol.
Zo op het eerste gezicht gaan zij over niet over het leven hier en nu , maar over het einde van het leven en over het eeuwig leven. En dan lezen we in het evangelie: wie het leven liefheeft, zal het verliezen, en wie het leven haat zal het behouden voor het eeuwig leven. Een en ander vraagt om enige uitleg. Wat is de boodschap voor ieder van ons en wat betekent dit nu met het oog op de Oecumene in deze Gebedsweek voor de Eenheid.

Om te beginnen: deze schriftgedeelten zijn niet gekozen door de voorbereidingsgroep van deze viering. We hebben ze aangereikt gekregen.
Elk jaar wordt door een groep, telkens van een ander land, de teksten en de gebeden voor de Week voor de Eenheid samengesteld. Dit jaar heeft een groep theologen van de Poolse kerken dat gedaan. Zij hebben eerst hun eigen situatie onder de loupe genomen en geconstateerd dat zij in de laatste decennia veel goeds hebben bereikt. De vakbond Solidariteit heeft gezorgd voor grote politieke veranderingen. Polen is lid geworden van de Europese Gemeenschap. En een Poolse bisschop werd tot Paus gekozen: de nu zalige Johannes Paulus II. Er is alle reden voor hen om trots te zijn. Dit alles heeft bij de Polen een gevoel van ‘overwinning’ teweeg gebracht. Zij verbinden de ‘veranderingen’ die zij zelf hebben meegemaakt in hun land met het begrip ‘overwinning’. En zo hebben ze gekozen voor een tekst van de apostel Paulus, waarin het ook gaat om verandering’ en om ‘overwinning’. Maar met die tekst van Paulus leggen zij het accent op een ander soort overwinning dan in de politiek of de sport gebruikelijk is.

De tekst van de apostel Paulus spreekt ons op meerdere wijzen aan.
Paulus tracht antwoord te geven op de vraag wat er na onze dood gebeurt, een vraag die ook vandaag ons nog steeds bezighoudt. Boeken die daarover verschijnen vinden gretig aftrek.

Paulus legt er de nadruk op dat we na onze dood veranderen: ons vergankelijk lichaam wordt met onvergankelijkheid bekleed. Wat dat betekent wordt zichtbaar op de vroege Paasmorgen wanneer Maria van Magdala in de tuin van de Verrijzenis Jezus niet herkent: Hij is veranderd en zij herkent Hem pas aan Zijn stem. In de brief van Paulus lezen we hier dat de dood is verdwenen dankzij Jezus Christus die de dood heeft overwonnen. En wij, zo zegt Paulus, mogen delen in die overwinning en dankzij Hem zullen wij allen veranderd worden en ook wij nieuw leven ontvangen. Op deze wijze tracht Paulus aan het mysterie van leven en dood en aan zijn geloof in de Opstanding woorden te geven.

Paulus heeft het over ‘leven in de eeuwigheid’.
En hij schrijft dan aan de gemeente van Korinthe: Laten we God danken…..die door Jezus Christus….de overwinning geeft. De liefde van Christus is sterker dan de dood.
Dankzij Hem zijn wij allen kinderen van de opstanding.
Dat heeft niet alleen betekenis voor het leven hierna, maar ook voor ‘het leven hier en nu’

Daarom ook kan Paulus zeggen: wees standvastig en zet u volledig in voor het werk van de Heer. Uw inspanningen zullen dankzij de Heer nooit tevergeefs zijn.

In het evangelie van Johannes lezen we vandaag:
De tijd is gekomen…..om te leven in hoop en in verwachting, want Jezus is ons voorgegaan.
Door Hem is de dood overwonnen en door Hem hebben we deel aan het eeuwige leven. Wij zullen allen veranderd worden door de Overwinning van Jezus Christus.
Jezus overwinning van de dood is een boodschap van geloof, van hoop en van liefde. Vanuit dit vertrouwen in de toekomst, worden we hier en nu geïnspireerd en opgewekt om ons volledig in te zetten voor het werk van de Heer. Dat betekent nu , vandaag, Jezus, de Dienaar, navolgen door Zijn Weg te gaan. Het vraagt om een ommekeer, een bekering, een verandering. Waar het om gaat, lezen we in de woorden van Jezus als Hij zegt: Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie in deze wereld zijn leven haat, zal eeuwig leven ontvangen. Dat zal minstens betekenen: niet langer al je aandacht en je tijd vragen voor jezelf, niet te veel gehecht zijn aan het aardse, aan alles wat tijdelijk en voorbijgaand is. Dan krijg je tijd en ruimte om je te richten op de Ander, op God, en op de ander naast jou. Omzien naar elkaar, dienstbaar zijn, zorgen voor je naasten, voor mensen die kwetsbaar zijn, je inzetten voor vrede en gerechtigheid, dat heeft eeuwigheidswaarde.

Al ons doen vraagt ook om de kracht van het gebed.

Deze week staat in het teken van het Gebed, bidden om eenheid tussen alle christenen.
We zijn met elkaar op weg, in verbondenheid overigens met onze joodse broeders en zusters, met wie wij immers het Eerste Testament delen en het geloof in de komst van de Messias.

De week voor de eenheid gaat over 8 dagen van gebed, van 18 -25 januari. Voor elke dag is er een schriftlezing, een gebed en een korte overweging.
Daarin wordt het thema van ‘verandering’ nader uitgewerkt.
Het laat zien wat we allemaal kunnen doen om de eenheid te beleven.

Voor sommigen is er , terugkijkend naar de laatste 40 jaren, sprake van een rijke oogst van de oecumene en de eenheid met elkaar .Voor anderen gaat het te langzaam. Ook al geloven we samen dat de Heer ook zelf aanwezig is in Zijn Woord, dat we samen beluisteren en overwegen, toch zouden velen ook graag aan Tafel willen gaan.
Het doet pijn dat nog steeds niet mogelijk is. Oecumene vraagt soms veel van je geduld en dat hebben we eigenlijk maar weinig. De leerlingen vroegen ooit aan Jezus: gaat gij in deze tijd het koningschap over Israel herstellen( Handelingen 1.6) En ze kregen als antwoord: het komt u niet toe tijd en het ogenblik te kennen. Alleen mijn Vader in de hemel weet dat.
Zo is het ook met ons: wij zouden graag zelf de eenheid willen verhaasten en mogelijk maken. En dan moet je ervaren dat er meer tijd nodig is. Het is niet voor niets dat in deze week van de eenheid ook gebeden wordt om ‘verandering door geduld’ . We hebben de kracht van het gebed nodig om het geduld op te brengen.
Het is niet voor niets dat we vandaag ook uit de profeet Habakuk lezen. Ook al is er geen reden tot vreugde, ook al heb je aan alles tekort, materieel en geestelijk, toch zo zegt Habakuk: God de Heer is mijn kracht .De profeet, hij houdt de moed erin en gelooft in toekomst. Zijn geloof reikt hij ons aan in ons persoonlijk leven op al die momenten wanneer wij geen uitzicht meer zien.
En ook als er tijden zijn waarin we in de oecumene weinig groei en verandering zien, juist dan, zo horen we van de profeet, is het van belang te bidden en om te vertrouwen op God die ons nieuwe kracht en moed zal geven en geduld.
Bidden betekent overigens niet : alleen maar passief afwachten. Wachten en bidden verandert ons en maakt ons open voor God en voor elkaar en bereidt ons voor op de eenheid, niet zoals wij die plannen, maar zoals God die ons schenkt. Wij mogen doen wat wij kunnen, de weg bereiden door samen te bidden , samen naar Gods Woord te luisteren en samen te handelen in de geest van Jezus.
En we kunnen dankbaar zijn om alles dat we samen kunnen doen in de Raad van Kerken: samen doen we aan diaconie en zorgen we voor de Voedselbank, samen tonen we ons gezicht aan de samenleving, samen doen we, ook in verbondenheid met anderen, binnen de WMO-raad mee aan het zorgen voor de meest kwetsbaren in ons midden. We organiseren lezingen over geloven in deze tijd. Zo zijn er veel momenten van ontmoeting, waardoor we elkaar beter leren kennen. We leren ook kennen wat de ander van waarde acht en we krijgen respect voor de wijze waarop een ander zijn geloof beleeft. We kunnen samen in het Leerhuis ons verdiepen en meer vertrouwd raken met Gods Woord, waarin Hij naar ons toe komt in de vele verhalen uit het Eerste Testament en uit het Evangelie. En we bidden samen tijdens de Versperdiensten in de Advent en in de Veertigdagentijd.
Zo worden we samen rijker van onze ontmoetingen en veranderen we gaandeweg en groeien we meer naar elkaar toe.
We spreken elkaar aan op ons geloof en we spreken over ons geloof met anderen. We getuigen van wat er in ons leeft, wat voor ons van waarde is.

Wat is de kerk jou waard? Zo roept deze maand de poster van Kerkbalans ons toe.

Een boeiend gesprek kan het worden onder elkaar als we deze vraag aan elkaar stellen: wat is de kerk jou waard? Wat is de oecumene jou waard?

Deze Week van Gebed maakt ons bescheiden en tegelijk vol van verwachting. Zij leert ons dat de eenheid die wij verlangen hier en nu wel al zichtbaar is door ons doen. En tegelijk horen we: de eenheid is niet zo iets als een ‘overwinning’ die we zelf bewerken. Ze wordt ons geschonken. Dat betekent ; winnen met gevouwen handen. Dat wil zeggen: wij bidden om kracht om de eenheid hier en nu gestalte te geven en we bidden met verlangen, met hoop en vertrouwen dat de uiteindelijke eenheid ons gegeven mag worden.

De gebedsweek van de eenheid eindigt op de achtste dag.
De achtste dag is een dag die ons doet vooruitkijken naar de tijd die komt, naar Hem die naar ons toekomt. Hij nodigt ons uit om in hoop en in verwachting te leven en hier en nu de hoop levend te houden door in woord en in daad de blijde boodschap van het evangelie zichtbaar te maken. Daarbij hebben we elkaar nodig en de Heer zelf vergezelt ons met zijn Geest, zijn zegen en zijn kracht

Vanuit de tuin van de verrijzenis klinkt zijn Stem
In het licht van de morgen is Hij het die ieder van ons roept om op te staan

Laat ons antwoord zijn:
Hier ben ik, Heer

Laat dan mijn hart u toebehoren
En laat mij door de wereld gaan
Met open ogen, open oren
Om al uw tekens te verstaan


Oecumene lezing: Verbinding boven consensus

Prof. dr. Mechteld Jansen Prof. dr. Mechteld Jansen verzorgde vrijdag 13 januari de oecumenelezing voor de Raad van Kerken in Utrecht. Ze bracht een soort paradigmawisseling aan, waar het gaat om de doelen die mensen zich voor ogen houden als het gaat om eenheid. Voor haar is het woord ‘verbinding’ daarbij essentieel en belangrijker dan ‘consensus’. Want hoewel mensen al te drammerige eenheid afwijzen, wil dat niet zeggen dat ze op een bepaalde manier niet op zoek zouden zijn naar bevestiging en vriendschap. En dat zoeken zal meer impliceren dan alleen het opwarmen van het eigen hart. Het zal er altijd om gaan dat mensen toch weer groepen vormen. Kortom: mensen zoeken verbindingen. Lees meer


Impressie Nieuwjaarsbijeenkomst

 Marina Scheijgrond Foto's: Paul Buis

Ds. Marina Scheijgrond-Verhulst, voorzitter van de Raad van Kerken Gouda en omstreken, opent de Nieuwjaarsbijeenkomst in de Jeruzalemkapel. Zij blikt vooruit op het jaar 2012 en brengt dromen en wensen in beeld op het gebied van interkerkelijke samenwerking en discussiebijeenkomsten.

kap Jeruzalemkapel nieuwjaarsbijeenkomst Historie en geloof gaan in Gouda hand in hand. De Jeruzalemkapel dankt Gouda aan priester Gijsbert Raet, die ergens tussen 1478 en 1487 een pelgrimsreis naar Jeruzalem maakte. Kenmerkend is de sleutelvormige plattegrond, bestaand uit een twaalfzijdig deel en een rechthoekige aanbouw. Het twaalfzijdige deel heeft aan de binnenzijde een koepelvormig gewelf. De aanwezigen volgden met belangstelling de uitleg van de voorzitter.

nieuwjaarsbijeenkomst nieuwjaarsreceptie afscheid Annelies

Er vonden zeer geanimeerde gesprekken plaats tussen de aanwezigen vanuit de diverse kerkgemeenschappen. Afscheid nemen van vrijwilligers en het introduceren van nieuwe voorgangers in Gouda zijn jaarlijks vaste onderdelen van de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Goudse Raad van Kerken.

Anton Admiraal Paul Schuurmans Dick-Eric van Dorsten Henk Schoon

Presentatie van de nieuwe predikanten en pastors. Vlnr: Ds. Anton Admiraal, geestelijk verzorger van verpleeghuizen; Pastor Paul Schuurmans, diaken van de Room Katholieke Geloofsgemeenschap Gouda; ds.Dick-Eric van Dorsten, geestelijk verzorger Groene Hart Ziekenhuis; Pastoor Henk Schoon, pastoraat Oud-Katholieke Parochies Gouda, Schoonhoven en Oudewater

muziekgroep Musicalkoor Paulus Musicalkoor Paulus

Musicaal optreden van het Paulus Musicalkoor van de onlangs gefedereerde Vredeskerk en De Bron. Met enthousiasme bracht het koor een lied uit het megaproject "De groeten van Paulus", dat op 20, 21 en 22 april zal worden uitgevoerd.


Oecumenische Viering

week van gebed 2012In de derde week van januari wordt de jaarlijkse Gebedsweek gehouden. Dit jaar met het thema 'Winnen met gevouwen handen'. Dit thema is aangedragen door Poolse christenen.
Over dit thema zal op 22 januari om 11.00 in Gouda een oecumenische viering plaatsvinden in de H.Josephkerk aan het Aalberseplein. De voorgangers zijn: ds. Kim Magnee-de Berg, pastor Paul Schuurmans en ds. Marnix v.d. Sijs. Lees meer