Verschenen in 2010

Verdraagzaamheid

luciferHet moderamen van de Raad van Kerken in Nederland heeft het ‘manifest voor verdraagzaamheid’ getekend. Mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen merken toenemende onverdraagzaamheid om hen heen. Er is steeds minder respect tussen mensen. Daarmee verliest Nederland de tolerantie waar ons land vroeger zo bekend om was. Het moderamen wil met de ondertekening onderstrepen dat men zich positief inzet voor verdraagzaamheid in de samenleving. Lees meer


Impressies van de oecumenische dienst op Vredeszondag 2010

Zondag 26 september werd in Gouda een oecumenische kerkdienst georganiseerd onder het thema van de Vredeszondag “Buurt en vrede” . We waren te gast bij de rk-parochie in de Jozefkerk aan het Aalberseplein en ik was voor het eerst in een dergelijke dienst in Gouda.

Wat viel mij op? Het eerste wat mijn kleinzoon van 4 tegen me zei: ”Opa, wat zijn hier veel kaarsjes, he? Mag ik er ook een aansteken? “ Dat deed hij met veel plezier, hoewel hij weinig oog had voor de madonna met Kind boven de kaarsjes. Verder een stampvolle, grote, kerk met veel meer ruimte dan ik gewend ben voorin de kerk, voor de rituelen van de voorgangers. Gezien de grote opkomst slaat de idee goed aan dat men af en toe over de kerkmuren heen moet kijken om gezamenlijk het geloof te beleven. Wat die voorgangers betreft, er waren er vier en van protestantse zijde, opmerkelijk genoeg, alle drie vrouwen. Wel hadden ze dezelfde kleur van de gewaden aan, daarmee vermoedelijk de eenheid in visie op het kerkelijk jaar onderstrepend. Zij namen allen een deel van de liturgie voor hun rekening die qua opzet wel enigszins afweek van wat ik ken, maar toch (behalve de eucharistie/het avondmaal) de gebruikelijke elementen bevatte.

De gehele dienst was inspirerend, de liederen uit het Liedboek van de kerken en Tussentijds waren mij, en kennelijk veel andere kerkgangers bekend. Het Federatiekoor van de Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten deed goed zijn best om de vredesboodschap op welluidende wijze over te brengen. De overweging werd uitgesproken door Ds. Kim Magnee van diezelfde Federatie, die het thema op vrije wijze interpreteerde in aansluiting op de gelezen tekst van de profeet Amos, namelijk door de “buurt” maar direct te vertalen als “global village” . Ze wees op de noodzaak te streven naar sociale gerechtigheid, in het bijzonder het dichten van de gegroeide kloof tussen rijk en arm, als een voorwaarde voor een blijvende vrede die meer is dan afwezigheid van oorlog. Zonder op het actuele politieke klimaat in te gaan overtuigde ze mij dat vanuit dit perspectief inderdaad “de politiek” niet buiten de kerk gehouden kan worden. En de visie van Bonhoeffer dat mooie liturgische gezangen slechts gezongen kunnen worden in een kerk die zich het lot van de verdrukten en gediscrimineerden aantrekt, kan een ieder die dat wil ook naar de Nederlandse realiteit vertalen.

 Het Onze Vader klonk uit gemeenschappelijke mond in een versie die ik niet kende. Uitgebreider, minder staccato dan de tekst die ik regelmatig in kerkdiensten gebruik, maar gelukkig duidelijk geprojecteerd op de voorwand zodat het geen onverstaanbaar ratjetoe van teksten werd (wat overigens blijkens Pinksteren ook niet al te bezwaarlijk zou zijn geweest).

Dit alles aangevuld met de troostende liederen en gebeden maakte de dienst inspirerend en uitnodigend voor herhaling. De volgende schijnt op Wereldsgebedsdag in Januari 2011 te zijn.

Jammer genoeg had ik tijdens het koffiedrinken na de dienst niet de gelegenheid met de in Berlijn geboren pelgrim Thomas Joachim Uhlig die op zijn voetvredestocht naar Jeruzalem ook Gouda (misschien omdat Erasmus hier geboren zou zijn?) aandeed. Hij maakt een voettocht van de voormalige Berlijnse muur naar de muren in Israel die langs vele historische plaatsen van vrede en oorlog in Europa gaat. Meer informatie is te vinden via http://www.rk-gouda.nl en www.rvkgouda.nl

Jan de Voogd


Overdenking 4-mei herdenking, Agnietenkapel, voorganger ds. Marina Scheijgrond-Verhulst, vz. Raad van Kerken-Gouda e.o.

Het monument aan de zijmuur van het stadhuis, waar we na afloop van deze bijeenkomst de herdenkingsplechtigheid kunnen  meemaken, stelt St. Joris en de draak voor. Het verhaal van St. Joris gaat over een eenvoudige boerenzoon. Hij verslaat de draak, die de hele omgeving terroriseert.
De draak eist  ieder jaar een jong meisje op. Dit jaar is dat zelfs de dochter van de koning! Maar Joris, later St. Joris, laat het niet gebeuren! Hij is vast besloten om de prinses te redden uit de klauwen van het monster. Hij meldt zich bij de koning. Die geeft hem een paard, een harnas en een glanzend zwaard te leen en dan trekt Joris er op uit… Met grote moed en opofferingsgezindheid trotseert hij het gevaar en doodt de kwade draak na een gevecht op leven en dood, dat wel drie hele dagen lang duurt……

De legende van St. Joris en de draak weerspiegelt de eeuwige strijd tussen goed en kwaad.
In tijden van oorlog, loopt die strijd parallel aan de strijd tussen ons en de vijand. Het is een eenvoudige, heldere uitbeelding van de onderdrukking én de vrijheid, waar we  dezer dagen bij stil willen staan. Maar de realiteit is, dat die strijd tussen goed en kwaad niet eindigt  met de dood van de draak. Die strijd gaat door  zolang er mensen zijn. Hoewel het in oorlogstijd misschien zo lijkt, is het immers niet een strijd  tussen ons en de vijand, maar een strijd die zich afspeelt in ieders eigen hart. En die strijd bedreigt voortdurend de vrijheid die we zo graag koesteren….

Wij zijn geroepen om vrij te zijn,schrijft de apostel Paulus in de bijbel, en hij vervolgt:
 Laten we die vrijheid niet misbruiken voor onze eigen verlangens, maar om elkaar in liefde te dienen.  Daarna legt hij uit wat er nodig is om werkelijk vrij te zijn.  Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. En dan haalt Paulus de bekende uitspraak van Jezus aan: Heb uw naaste lief als uzelf….  

Uw naaste als uzelf….  Die woorden hebben  betrekking op twee belangrijke kenmerken van ons mens-zijn.
-   Aan de ene kant zijn wij sociale wezens, die elkaar nodig hebben, voor elkaar willen zorgen en met elkaar grote en soms grootse dingen tot stand kunnen brengen.
     Het is de wereld van liefde en wijsheid, van eerlijk delen, van waarheid en vrede, van vrijheid wereldwijd…..
-    Aan de andere kant zijn we allemaal ik-figuren, individuen met een eigen ego, eigen ambities, een eigen wil. Dat kan leiden tot een wereld van angst en eigenbelang, van onrecht, van leugen, van slavernij en onvrijheid…en oorlog….

Die twee kenmerken, leven voor de ander en leven voor jezelf, moeten we met elkaar in evenwicht zien te brengen. Als ons eigen ik, ons egoïsme, ons verlangen naar macht en bezit, onze jaloezie en gekrenkte trots de overhand krijgen, gaat het mis….   

De Engelse schrijfster Caryll Houselander heeft het in prachtige woorden beschreven in een gedicht, dat zij als titel meegaf:

Jezus bezag de mensen

Jezus bezag de mensen
Hij zag hen overmand door angst:
Hij zag de gesloten deur;
Hij zag het mes in hun hand;
Hij zag het muntstuk begraven;
Hij zag de ongedragen jas, door motten aangevreten;
Hij zag het stilstaande water, bewaard in de kruik,
Het beschimmelde brood in de trommel -
Wat bewaard wordt,
Wat niet gedeeld wordt,
Wat niet gegeven wordt.
Hij vertelde hen, toen,
van de liefde, die de angst overwint,
Van de liefde, die vier muren vormt en een dak boven je hoofd:
Van het mes in de schede,
Van het muntstuk in de geopende hand,
Van het muntstuk dat is gegeven, nog warm van de gever,
Van het water, dat wordt  geschonken,
Van de gedekte tafel –
Wat niet bewaard wordt,
Wat gedeeld wordt,
Wat gegeven wordt,
Het Koninkrijk van God.

In dit gedicht vergelijkt Caryll Houselander een samenleving, die beheerst wordt door hebzucht en eigenbelang met een samenleving, die geleid wordt door onbaatzuchtigheid en liefde. Ze zet ook de wereld zonder God,  tegenover het Koninkrijk van God.

Als we de grote wereld problemen het hoofd denken te kunnen bieden door uitsluitend te vertrouwen op de kracht en inzichten van feilbare en beperkte  mensen, komen we er niet uit. Het leidt uitsluitend tot strakkere wetten en regels, meer controle, meer politie op straat, strengere maatregelen; een onvrije samenleving vol wantrouwen,  wij – zij denken, bedrog en geweld. …..

Wij zijn geroepen om vrij te zijn! Vrij om te leven waartoe we geschapen zijn. Maar vrijheid kunnen we niet afdwingen. We krijgen vrijheid niet op een presenteerblaadje. Daarvoor is meer nodig…..  

In ieders leven zijn steeds weer momenten, dat we moeten kiezen: laat ik me leiden door eigen begeertes en hartstochten, of laat ik me leiden door de Geest? Het gevolg van het laatste is dat we vrije mensen worden. Bevrijd van wat ons belemmert, zodat we vrij zijn om te doen waartoe we geroepen zijn.

Vandaag staan we in Nederland stil bij wat ons tijdens die verschrikkelijke oorlog onze vrijheid ontnam. E  n morgen vieren we de bevrijding die met zoveel opoffering en ontbering tot stand is gekomen.  Het is de strijd tussen goed en kwaad in zijn duidelijkste vorm. Maar die strijd eindigt niet met de bevrijding. Die strijd gaat door, zolang er mensen zijn. Het is niet alleen de strijd tegen een vijand van buiten. De strijd tussen goed en kwaad speelt zich voor een belangrijk deel af in ons eigen hart. Wij zijn allen geroepen als St. Joris te zijn, die met het glanzend zwaard de draak in onszelf te lijf gaat…..

Als we daar voor kiezen, zullen we pas echt vrij zijn!


4 mei gedicht

Glanzend zwaard

Onlangs bewonderde ik het steenreliëf
In de gevel van ons historisch stadhuis.
Ik zag Sint Joris met zijn kleine zwaard
Zich onverschrokken storten op de draak.
Wat later diezelfde dag kwam ik thuis aan,
stalde mijn ijzeren paard, maar ik had nog
steeds dat machtige zwaard in gedachten.
Ik wenste mij een onafscheidelijk wapen.
Toevallig was het koop-donderdagavond
en ik haastte me terug naar de binnenstad.
En zowaar, die ene piepkleine winkel had
ontelbare glanzende wapens op voorraad.
Met onder mijn arm een langwerpige doos
ging ik tegen donker weer huiswaarts.
Daar heb ik een dansje om mijn buit gemaakt
en spontaan mijn beste vriend uitgenodigd.
We ploften op de bank neer met een spa’tje
en toen ontstak ik mijn heilige wapen.
Hij blikte verbaasd naar de vlam en riep uit:
Wat! Kwam ik helemaal hierheen voor een kaarsje?

Moraal:
Draken nestelen in zwartgeblakerde harten.
Je kan met nog zoveel wapens aankomen,
maar je weert zo’n donkertezoeker alleen,
wanneer je het licht in je hart hebt gesloten.

Verklaring:
In de tijd van Sint Joris was dit nog anders.
Men was toen massaal in de ban van het ijzer
dat zo mooi in maanloze nachten kon glanzen.
Smeedde het zwaard naar de vorm van ’t kruis
dat net als een kaars drakendonker ontduistert.

Jan Graafland, 4 mei 2010


4-mei herdenking

dodenherdenkingdodenherdenkingdodenherdenkingdodenherdenkingZoals ieder jaar op 4 mei, organiseerde de Goudse Raad van Kerken voorafgaande aan de plechtigheid bij het monument op de Markt, een herdenkingsbijeenkomst in de Agnietenkapel.  Voorganger ds. Marina Scheijgrond-Verhulst sprak over de eeuwige strijd tussen goed en kwaad, zoals die ook wordt afgebeeld in het reliëf van St. Joris en de draak, aan de zijmuur van het stadhuis:
De legende van St. Joris en de draak weerspiegelt de eeuwige strijd tussen goed en kwaad.
In tijden van oorlog, loopt die strijd parallel aan de strijd tussen ons en de vijand.
Het is een eenvoudige, heldere uitbeelding van de onderdrukking én de vrijheid, waar we 
dodenherdenking dezer dagen bij stil willen staan. Maar de realiteit is, dat die strijd tussen goed en kwaad niet eindigt  met de dood van de draak. Die strijd gaat door  zolang er mensen zijn. Hoewel het in oorlogstijd misschien zo lijkt, is het immers niet een strijd  tussen ons en de vijand, maar een strijd die zich afspeelt in ieders eigen hart. En die strijd bedreigt voortdurend de vrijheid die we zo graag koesteren.
Medewerking werd verleend door de muziekgroep”Eigenwijs” olv. Joke Geraets; Hua Hua van Dasselaar, gedicht;  Jun van Dasselaar, viool; Leonardo Valiante, klavecimbel en stadsdichter Jan Graafland schreef het gedicht "Glanzend Zwaard". Lees hier de overdenking. De foto's werden gemaakt door John van Kleef.


Raad van Kerken in debat met Goudse politiek

Dit debat in de campagnetijd rond de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 Wim Deetman leidingging over armoedebeleid, zorg en duurzaamheid. Alle twaalf Goudse politieke partijen waren aanwezig. Het debat is door de Raad van Kerken voorbereid in samenwerking met de werkgroep Kerk&Milieu, Gouwestad Radio en vertegenwoordigers van de Voedselbank en de diaconieën. De discussie brandde los rond drie stellingen, onder strakke leiding van Wim Deetman.

"Een actief en adequaat armoedebeleid verkleint de armoede, waarbij de kosten voor de baat uitgaan!" is de stelling waarmee het debat opent. De meningen lopen enigermate uiteen. Alle politieke partijen zijn voor armoedebestrijding, maar het gaat om de manier waarop. Iedereen is voor een snelle schuldhulpverlening. Dat gaat de nieuwe gemeenteraad dus ook snel regelen!!!!

Geriit Brinkman armoede Marion Suijker Laura Werger

Iedereen wil van de Voedselbank af, maar er is omstandig betoogd dat dat om allerlei redenen niet kan. Dat is het dubbele van de Voedselbank. Het is een schijnoplossing. De aanvoer voor de Voedselbanken wordt minder vanwege de economische recessie. Hierdoor komen ook meer mensen in de problemen. Deetman waarschuwt de politieke partijen de Voedselbank niet als een vaststaand fenomeen te aanvaarden. Het aantal mensen dat geholpen moet worden neemt toe en dat vraagt om een sterk beleid.
De Raad van Kerken wil het college en de gemeenteraad de komende jaren met name controleren op hun inzet op de aanpak Schuldhulpsanering en ontwikkeling Voedselbank.

Rien Hoek Ed de Lange Harro Janssen

"De gemeente mag het beleid niet voor zich uitschuiven. Zij dient zekerheid en ondersteuning te bieden aan kwetsbare mensen en hun mantelzorgers.  En bovenal..... juist deze burgers mogen niet de dupe worden van bezuinigingen!" Het merendeel van de aanwezigen is het met deze stelling eens en vindt dat er prioriteit moet worden gegeven aan zorg. Dus aan de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, want daar gaat het om.

duurzaamheid, in de rij voor de microfoon groen in de zaal

Bezien in het licht van de AWBZ-bezuinigingen onderstrepen de politieke partijen het belang van mantelzorgers, maar men geeft niet nadrukkelijk prioriteit aan die maatschappelijke zorg. De politiek noemt de vrijwilligers het 'cement', en zelfs het 'goud' van de samenleving. Dit blijkt niet echt uit de inzet van de gemeente volgens een inspreker. Hij vergelijkt het budget dat de gemeente besteedt aan vrijwilligers met het budget van de Goudse Bibliotheek. Per Goudse inwoner is € 3 voor vrijwilligerswerk beschikbaar en € 30 voor de bibliotheek. Er is aandacht voor een limiet aan de eigen bijdrage van de zorgvrager, en maatwerk. De hulpvraag moet centraal staan. Er is gesteggel over de aanbestedingsprocedure bij zorg. Deetman brengt tot slot in dat het aardige van de aanbestedingsprocedure bij de Wmo is dat de behoefte van de zorgvrager wat sterker naar voren komt. Maar hij sluit niet uit dat de kosten in het geheel in de tweede ronde van aanbesteding hoger uit zullen komen. Wie prioriteit wilt geven aan maatschappelijke zorg, zal een afweging moeten maken.
De Raad van Kerken wil het college en de gemeenteraad de komende jaren controleren op de aanpak van de gevolgen van de AWBZ-bezuinigingen en het Vrijwilligers- en Mantelzorgbeleid. Vrijwel alle partijen beloven dat voor de zwakkere in de samenleving de AWBZ-bezuinigingen geen nadelige gevolgen zullen hebben op hun functioneren en meedoen in de samenleving.

Marco Kastelein rode en groene kaarten

"De gemeenteraad heeft te weinig ambitie om op het gebied van duurzaamheid vernieuwend en vooruitstrevend te zijn. Zij maakt eveneens geen gebruik van de ideeën van ondernemers, instellingen en organisaties binnen Gouda". Uit interviews die op de markt gehouden zijn, blijkt dat het begrip duurzaamheid niet leeft bij de burger. Ook bij het publiek in de zaal lopen de meningen uiteen bij deze stelling. Gouda staat als 19e op de Duurzaamheidmeter. En er is een ambitie voor millenniumgemeente, CO2 neutraal en fairtrade. Dat is lang niet slecht, maar het kan beter. Er komen oneindig veel suggesties. Het beleid hangt nu van losse initiatieven aan elkaar. Wat wil je bereiken in de komende vier jaar. Dat moet door de Raad worden vastgesteld. Het gaat bij duurzaamheid wel om de formulering van doelen en het is van belang dat die concreet en slim geformuleerd worden. Dan kan men verdienen en sparen. En dat is altijd meegenomen! Duurzaamheid staat hoog op de agenda en blijft hoog op de agenda staan. Daar houden we de politiek aan!
De Raad van Kerken wil het college en de gemeenteraad de komende jaren met name controleren op hun inzet om te komen tot een integrale aanpak en een meerjarenvisie op dit onderwerp.

de zaal in de rij voor de microfoon in debat met de politiek

De discussieleider Wim Deetman sluit het debat met de volgende voor hem kenmerkende woorden: "Het aardige van een debat is dat je niet hoeft te polderen en niet naar consensus hoeft te streven. Maar wel belangrijk: ga stemmen, dat is essentieel.

Marina Scheijgrond sluit de bijeenkomst met een stemadvies, dat afkomstig is van het convent der kerken en synagogen in Rotterdam.  

Of je nu een religieus mens bent of juist niets van religie wilt weten,
of je hier kwam als vreemdeling
of je gaandeweg vreemdeling bent gaan voelen:
Vrede, vreugde en vertrouwen.
Kies voor vrede in de stad

 

 

 

 


Debat Raad van Kerken met politiek

"Meestal één van de beste debatten in campagnetijd" volgens een opening Wim Deetmandeelnemer na afloop. Er waren zo'n 150 mensen op het debat van de Raad van Kerken afgekomen. Wim Deetman, ooit zelf gemeenteraadslid in Gouda, had de touwtjes strak in handen bij dit levendige debat over armoedebeleid, zorg en duurzaamheid.


voorzitter Raad van Kerken, Marina ScheijgrondWaarom houdt de Raad van Kerken zich bezig met de gemeenteraadsverkiezingen? Met deze vraag opende Marina Scheijgrond, voorzitter van de Raad van Kerken de debatavond. Politiek en kerk is niet voor iedereen een logische combinatie. De onderwerpen van het debat maken die relatie wel duidelijk. Armoedebeleid, een zorgzame samenleving en een duurzame stad. Het zijn onderwerpen op het snijvlak van politiek en evangelie. Juist op die onderwerpen is de Raad ook aanspreekpunt voor en naar de lokale overheid. Klik hier voor een impressie van het debat met foto's.
Het debat werd op 1 maart 2010 rechtstreeks door Gouwestad Radio uitgezonden.


Help, de kerk is dicht!

Zondag 24 januari was de kerk dicht. Tenminste, dat gold voor de onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk aan de Krugerlaan, de Veste aan de Ridder van Catsweg, de Vredeskerk aan de Dunantsingel en de Evangelisch-lutherse kerk aan de Lage Gouwe. Maar de Josephkerk was open. Voor deze keer – het was de week van de eenheid van de kerken - verlieten gelovigen van verschillende kerken hun eigen kerkelijke huis en haard om hier – door de sneeuw – bijeen te komen. Nogal een stap voor heel veel mensen; je stapt niet zo makkelijk naar een andere kerk. Lees verder


Verslag van de klimaattop in Kopenhagen

kerk en milieuLaatst schreef ik dat u nog een laatste kans had om de Klimaatbelofte te ondertekenen. De handtekeningen (totaal meer dan 500.000) zijn inmiddels aan VN klimaat topman Yvo de Boer overhandigd. Dat weet ik zeker: Ik was erbij! Rond de 100.000 mensen liepen zaterdag 12 december 6 uur lang in een tocht van de binnenstad van Kopenhagen naar het conferentiecentrum waar de klimaatonderhandelingen plaatsvonden. Lees verder


‘Hoe ziet de toekomst van de kerk er uit….’

ronde tafelgesprekIn 2008 vierde de Raad van Kerken Gouda e.o. haar 40-jarig bestaan. Toen werd teruggekeken, maar vooral de vraag aan de orde gesteld hoe de toekomst er uit zou kunnen gaan zien. Onder andere tijdens een minisymposium over de kerk in 2028 werd hierover nagedacht. Klaas van der Kamp, de huidige secretaris van de Raad van Kerken Nederland en godsdienstsocioloog Hijme Stoffels gaven hun mening over de kerk in 2028.
Na dit minisymposium heeft de Raad van Kerken Gouda e.o. een werkgroep ‘2015’ ingesteld. Dit vanuit de idee dat het relevant en boeiend is om dit onderwerp “De toekomst van de kerk en geloofsgemeenschappen” steeds op de agenda te houden. Op maandagavond 16 november organiseerde de werkgroep een Rondetafelgesprek omtrent dit thema. Vertegenwoordigers van een 10-tal Goudse (wijk)kerken ontmoetten elkaar rondom dit thema en wisselden met elkaar van gedachten. Na het welkom verzorgde Arjan Blok, lid van het dagelijks bestuur van de Raad én lid van de werkgroep 2015, een korte inleiding over waarom dit onderwerp van belang is en wat –in dit kader- belangrijke trends zijn. Lees meer.