verschenen berichten 2008

De kerk heeft toekomstprof stoffelsds van de kamp
"Kerken blijven - ondanks de ontkerkelijking - bestaan. In 2028 zal ongeveer een kwart van de bevolking aangesloten zijn bij een kerk. Het is mogelijk dat de kerk dan de grootste en best georganiseerde levensbeschouwelijke minderheid is in een postchristelijke samenleving."

Dat zei prof. Dr. Hijme Stoffels, godsdienstsocioloog van de Vrije Universiteit, donderdag 20 november op een mini-symposium ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van de Raad van Kerken Gouda en omgeving. Kernvraag was: bestaat de kerk nog in 2028?

discussieKerken zullen in de toekomst overzichtelijke actieve kernen zijn. Daaromheen een breed spectrum van mensen die zich weinig in de kerk laten zien. Op kritische momenten in het leven voorziet de kerk in hun behoefte aan rituelen en religieuze gevoelens. Stoffels ziet de kerk in 2028 ontwikkeld als een dienstverlenend instituut met een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod voor vaste klanten en toevallige passanten.

De kerk heeft veel in huis. De kerk speelt een rol waar het gaat om kennis van God, religieuze cultuur, moraal, zinvolle rituelen rond hoogte – en dieptepunten in het leven, hulp aan mensen die vastgelopen zijn en omzien naar anderen.

discussieVolgens ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, zullen kerken zich meer en een meer een bedrijfsmatige houding gaan aanmeten. Hij liet een groot aantal verschillende uitgaves van bijbels zien, die passend bij verschillende doelgroepen zijn ontworpen en goed verkocht worden. De ‘verpakking’ is verschillend - de inhoud is gelijk. Hij ziet over twintig jaar een kerk die zich bewust is van haar core business. Een gastvrije kerk die werkt als cement in de samenleving.

Het symposium trok veel bezoekers en ook in de landelijke pers was aandacht voor de toekomst van de kerk. Lees hier het artikel uit het AD en het artikel op de landelijke website van de Raad van Kerken. Lees hier volledige lezing van Prof. Dr. Hijme Stoffels en ds. Klaas van der Kamp.

Scheffer: “Openheid enige antwoord op film van Wilders”paul scheffer
interreligieuze lezingOp donderdag 13 maart jl. vond de achtste interreligieuze lezing plaats in een stampvolle Panoramazaal van het Korte Akkeren Zorgcentrum. Voor de ruim honderd aanwezigen moesten de nodige stoelen worden aangesleept. Puttend uit zijn nieuwste boek “Het land van aankomst” sprak gastspreker Paul Scheffer over het thema: Werken aan een gemeenschappelijk “wij” en een open samenleving.

 

lezing paul schefferlezing paul schefferZijn aandachtig gehoor bestond uit mensen van kerk en moskee, politiek, politie, sport, gemeentebestuur en andere belangstellenden. De interreligieuze lezingen zijn bedoeld om ontmoeting en gesprek tussen autochtone en allochtone Nederlanders te bevorderen. De vragen, die de inleider met veel kennis van zaken beantwoordde, gaven daartoe een goede aanzet. Een verslag van de bijeenkomst leest u in het artikel van de hand van journaliste Anne Kompagnie, verschenen 14 maart in het Groene Hart katern van het AD. Meer informatie en foto's vindt u hier.

 

Schreeuw om beschermingschreeuw om bescherming
Onmiddellijke stopzetting van alle geweld, ongehinderde toegang van Palestijnse burgers tot humanitaire hulp en onvoorwaardelijke politieke dialoog met alle partijen. Dat zijn de voorwaarden om het conflict in Gaza tot een oplossing te brengen, menen United Civilians for Peace (UCP), de coalitie van vredes- en ontwikkelingsorganisaties, waarin ook IKV Pax Christi vanuit Nederland participeren.
Het IKV Pax Christi veroordelen op hun website de Israëlische aanval op de Gazastrook. De vredesorganisaties spreken van een ongekend dieptepunt in de escalerende spiraal van geweld. De Israëlische regering legitimeert de luchtaanvallen als reactie op de raketbeschietingen vanuit Gaza. Lees meer

Adventskalender is uit
De oecumenische werkgroep vespers biedt u wederom een kalender aan voor de Adventstijd. U vindt daarin handreikingen om u thuis te bezinnen op Advent en Kerst. De Raad van Kerken Gouda e.o. heeft aan de kalender de Spirit toegevoegd. Wij nodigen u van harte uit voor de vespers
in de Westerkerk en voor andere vieringen, ontmoetingen, bijeenkomsten en concerten. Download hier de adventskalender. Download hier de Spirit

Brieven voor Albayrak
Vele mensen drongen zich zaterdag naar voren, richting staatssecretaris Albayrak. Ze wilden haar persoonlijke brieven overhandigen van mensen die hen na aan het hart liggen. Het was één van de indringende momenten tijdens de drukbezochte werkdag van de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken. 'De ontmoeting met anderen maakt je duidelijk wie je zelf bent', vatte ds. Ferdinand van Melle, voorzitter van de projectgroep, later zijn gevoelens samen. De werkdag was voor mensen die zich voor vluchtelingen en migranten inzetten. Lees verder.albayrak

Goudse Raad van Kerken steunt oproep Benoemen en Bouwen
De Goudse Raad van Kerken steunt de oproep "Benoemen en Bouwen" van harte!
Samen-leven kan alleen als we oog hebben voor elkaars opvattingen en gewoonten. Als we respect hebben voor verschillen in afkomst en culturele en religieuze oriëntaties. Al lange tijd werken we in Gouda aan goede contacten met de allochtone gemeenschap. Zo organiseren we samen met enkele moslim organisaties al vele jaren interreligieuze lezingen en gespreksavonden. Onze contacten met de moskeeën zijn goed. Als het nodig is weten we elkaar snel te vinden. Dat vormt ook een goed uitgangspunt om bij (dreigende) crisissituaties met elkaar in alle openheid van gedachten te wisselen over de beste manier om bepaalde spanningen tegemoet te kunnen treden. Zo'n situatie deed zich onlangs voor rond de mogelijke expositie van voor moslims aanstootgevende foto's in een museum in Gouda.

Fototententoonstelling "Spelen met Licht"
Ter gelegenheid van het jubilieumfeest van de Raad van Kerken werd een fotowedstrijd uitgeschreven. De foto’s hebben religieuze, culturele en natuur onderwerpen. Van 3 juli tot 30 augustus zijn in de St. Jan de genomineerde foto's te bezichten. De jury stond voor een moeilijke keuze. Uit de twaalf genomineerden werden David Gast, Peter Steenbergen, René de Kruyf en Marti van Amerom de gelukkige prijswinnaars. Zij gingen naar huis met de prijzen: een workshop fotografie van Casper Cammeraat, een fotoboek over licht en een aanbod voor het maken van een kinderportret door Marianka Peters. Volgens de jury hebben de prijswinnaars op een creatieve en kunstzinnige wijze licht weten te vangen in hun foto.

fototentoonstelling prijsuitreiking prijsuitreiking 2

 

kaars40 jaar Raad van Kerken, een gevoel van dankbaarheid
"De feestelijkheden rond het veertigjarig jubileum van de Raad van Kerken zoemen nog prettig na in mijn hoofd. Vrijdagavond in Gouda ons eigen feest en zaterdag het landelijke gebeuren in Utrecht. Ik heb er behoefte aan om mijn gevoel van dankbaarheid met ieder te delen en ook om degenen die er niet of slechts gedeeltelijk bij konden zijn op de hoogte te stellen van hoe het geheel verlopen is”, dit zegt Marina Scheijgrond, voorzitter van de Raad van Kerken – Gouda en omstreken. Lees verder en bekijk het fotoverslag

 

logo raad van klerkenlogo st janGouwe Moment
Even weg van het rumoer op de Goudse markt en de drukte van alledag ontvluchten. Even stilstaan bij de zin van het bestaan. De Raad van Kerken Gouda en omstreken biedt de kans aan voorbijgangers om iedere donderdag in juli en augustus van 12.00 tot 12.30 uur een Gouwe Moment te beleven in de glazen hal van de St. Janskerk onder de toren. Er is ruimte om te bidden, naar een lezing te luisteren, een kaarsje aan te steken, of om gewoon stil te zijn. Iedereen is van harte welkom! lees meer

Opening Vredespad tussen Es Salaam Moskee en de Vredeskerkvredespad
Tussen een kerk en moskee in Gouda-oost ligt een bijzonder kunstwerk, dat op vrijdag 4 april door de wethouder Siebe Keulen officieel geopend werd. Het Vredespad vormt een opmerkelijke onderbreking in  het overwegend grijze straatbeeld. Het pad nodigt uit om niet naast, maar met elkaar te leven. De opening van het vredespad trok veel aandacht van de media. Lees de berichten uit Trouw, Algemeen Dagblad, Reformatiorisch dagblad, De Weerkrant, Goudse Post, Krant van Gouda

Vier de Schepping
“Het is een kunst om de monnik en de boer in jezelf te zoeken, nu de boer en de monnik uit ons land verdwijnen”.
Deze inspirerende woorden sprak Guy Dilweg op 26 maart in de Onze Lieve Hemelvaartkerk, waar 30 mensen aanwezig waren om te horen en te zien hoe we als mensen de schepping kunnen vieren. Lees meer 

Meditatieve wandeling; Regen houdt wandelaars niet tegenmeditatieve wandeling
Onder een loodgrijze hemel ging op zondag 9 maart 2008 de vierde editie van de door de MOV (Missie, Ontwikkeling, Vrede) georganiseerde meditatieve wandeling van start. Maar een paar aangemelde deelnemers hebben zich door het barre weer laten afschrikken. lees meer

Dilemma’s
Ieder mens komt in haar of zijn leven voor een of meerdere dilemma’s te staan. Hoe ga je daar mee om; los je het probleem alleen op of vraag je raad en als je dat doet aan wie vraag je dan om hulp?
Een thema van alle tijden. Het Verzetsmuseum op de Turfmarkt in Gouda heeft in het hart van haar gebouw een heel mooi gedecoreerde rechtbank gebouwd. De interactieve audiovisuele show “het Tribunaal” biedt jong en oud de kans om eens te testen hoe je zelf zou beslissen en welke gevolgen een dergelijke beslissing zal hebben.
De oude rot in het vak van strafpleiter, Bram Moszkowicz heeft  “het Tribunaal” geopend. Lees meer.

Kerken en moskeeën open
Vrijdagavond 28 maart j.l.waren na het verschijnen van de flim "Fitna", de kerken en moskeeën open voor iedereen die blijk wilde geven van solidariteit met de moslimgemeenschap in Nederland in het algemeen en in Gouda in het bijzonder. In de opgestelde kerken en moskeeën lag de gezamenlijke verklaring ter inzage van de Raad van Kerken en de moslimorganisaties in Nederland. Ieder kon zijn of haar handtekening plaatsen onder deze verklaring. Op zondag 30 maart is in veel kerken ook de hier te downloaden kanselboodschap voorgelezen.

De Raad van Kerken in Nederland, het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Contact Groep Islam geven een verklaring uit
In de verklaring die maandag 17 maart door vertegenwoordigers van de Raad van Kerken en de moslimkoepels is ondertekend, roepen zij de Nederlandse bevolking op zich in te zetten voor een samenleving waarin respect en verdraagzaam samenleven centraal staan. Zij roepen tevens kerk- en moskeebesturen op om elkaar te ontmoeten, kerken en moskeeën open te stellen en met elkaar te werken aan een goede verstandhouding. Lees hier de verklaring.

Raad van Kerken in Nederland doet suggestie voor contact met moslimgemeenschap
Lokale en regionale raden en anderen vragen de landelijke Raad van Kerken wat op dit moment een goede reactie is op de Wilders-film. In antwoord op dergelijke vragen geeft de Raad in overweging om contact te zoeken met de moslimgemeenschap in eigen stad, dorp of buurt. Ook wordt geadviseerd om de plaatselijke gemeenten en parochies toenadering te laten zoeken tot aanhangers van andere religies.Het is van belang dat de kerken en godsdiensten elkaar weten te vinden. Op het moment dat er directe aanleiding is om een zichtbaar publiek gebaar te maken zijn de contacten dan al vertrouwd. De Raad zelf zegt met een verklaring te komen op het moment dat de film Fitna verschijnt. Lees meer

Spirit, agenda voor kerk en samenleving
Raadpleeg voor vieringen, ontmoetingen bijeenkomsten en concerten gedurende de Veertigdagentijd Spirit in Gouda. U kunt hier ook de kalender voor de Veertigdagentijd downloaden. De Vespergroep en de Raad van Kerken wensen u een goede Veertigdagentijd toe!

Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen
Voor het eerst sinds meer dan honderd jaar houdt heel kerkelijk Nederland een gebedsweek. Vanwege de groeiende belangstelling hebben de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie voor een gezamenlijke gebedsweek gekozen van 20 tot 28 januari. In Gouda startte de week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen met een oecumenische dienst in de Sint Jan. De gebedsdienst werd geleid door: ds. Kim Magnée – de Berg, namens de Federatie van de Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinige Protestanten in Gouda, Dick Vrijburg, namens de Rooms Katholieke parochie H. Antonius van Padua en Irene van der Meulen, namens de Hervormde Wijkgemeente Vredeskerk. Aan deze inspirerende oecumenische dienst verleende de Goudse Raad van Kerken medewerking.

nieuwjaarsbijeenkomstGeslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst.
Op woensdag 23 januari hield de Raad van Kerken-Gouda en Omstreken haar traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst. Dit jaar waren de ca. 50 bezoekers te gast in de grote zaal van het Leger des Heils.
Voorzitter Maria Scheijgrond heette eenieder welkom in het jaar dat zowel de landelijke organisatie als ook de Goudse Raad van kerken 40 jaar bestaan.
Daarna vertelde drie van de nieuwe pastorale beroepskrachten In Reeuwijk en Gouda hoe zij staan ten opzichte van oecumene.
nieuwjaarsbijeenkomstMevrouw Lokum-van der Waals bood de drie voorgangers daarna de nieuwe editie van het “paarse boekje” voor de komende veertigdagentijd aan. Dit boekje wordt al veel jaren uitgegeven door de werkgroep oecumenische vespers.
Nadat de website www.rvkgouda.nl van de Raad van Kerken-Gouda en Omstreken officieel van start was gegaan met een toelichting door de twee ontwerpers van deze site werden nog vele contacten onderhouden en nieuwe gelegd.

Activiteitenplan 2008
De Goudse Raad van Kerken wordt de laatste jaren steeds actiever. Daarmee groeit ook de behoefte om de verschillende activiteiten onder te brengen in een samenhangend plan. Dat activiteitenplan kunt u nu downloaden van de website. Het is geformuleerd rond vier belangrijke beleidsdoelstellingen: bezinning, ontmoeting, participatie en promotie.